Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Status prawny uczelni

Data publikacji: 09.08.2012
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/bip/status-prawny-uczelni

 
Status Prawny Akademii Sztuki w Szczecinie


 1. Akademia Sztuki w Szczecinie, zwana dalej Akademią, jest publiczną akademicką 
szkołą wyższą.
 2. Akademia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, aktów wykonawczych do ustawy, odrębnych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz statutu.
 3. Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swego działania, na zasadach określonych w Ustawie.
 4. Oficjalnym skrótem nazwy uczelni jest: AS w Szczecinie.
 5. Obok nazwy polskiej Akademia używa nazw w językach obcych:
  1. angielski: Academy of Art

  2. niemiecki: Akademie für Kunst und Musik
  3. hiszpański: Academia del Arte
  4. francuski: L’Académie de l’Art.
 6. Akademia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Szczecin.

 
 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: