Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

WEM I stopień

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

specjalność: edukacja muzyczna

  • Od kandydatów wymagane jest świadectwo lekarskie pozwalające na wykonywanie zawodu  nauczyciela muzyki, okazywane na egzaminie wstępnym.
  • Kandydaci zą obowiązani dostarczyć nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie w terminie do 6 czerwca 2016r.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

1. Egzamin z dyrygowania – do 25 punktów,

2. Egzamin ze śpiewu – do 25 punktów,

3. Egzamin z wybranego instrumentu głównego oraz fortepianu – do 25 punktów,

4. Egzamin ustny z kształcenia słuchu, połączony z harmonią i zasadami muzyki – do 20 punktów,

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego jest uzyskanie z egzaminu z dyrygowania co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Kierunek: Wokalistyka

specjalność: śpiew solowy

  • Od kandydatów na kierunek wokalistyka wymagane jest zaświadczenie od lekarza laryngologa określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów , okazywane na egzaminie wstępnym.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Kandydaci  zgłaszają co najmniej trzy utwory (w tym jeden w języku  polskim)- dowolne pieśni lub arie. Nuty dla akompaniatora należy dostarczyć do dnia do Działu Spraw Studenckich  (pok.001), Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2 w terminie do 6 czerwca 2016r.

Etap I:

Wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim – do 25 punktów,

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali
25-punktowej.

Etap II:

Wykonanie dwóch zgłoszonych utworów (jeden utwór z I etapu może być powtórzony) –
do 20 punktów,

Recytację opanowanych pamięciowo dwóch wierszy (klasycznego i współczesnego) oraz dowolnego fragmentu prozy – do 10 punktów,

Egzamin z predyspozycji ruchowych – do 10 punktów,

Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) – do 10 punktów.

Uwaga! Studentami Wydziału Edukacji Muzycznej, kierunek Wokalistyka mogą zostać osoby, które zdały dodatkowy egzamin wstępny i nie mają przygotowania wokalnego i muzycznego, ale dysponują wyjątkowymi walorami głosowymi.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: