Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Studia podyplomowe

Data publikacji: 02.05.2012
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja/informacje-dla-przyj%C4%99tych

Nowe studia podyplomowe!

Rytmika z kształceniem słuchu

w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

            Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie rytmiki z kształceniem słuchu, to propozycja skierowana głównie do czynnych nauczycieli kształcenia słuchu szkół muzycznych I stopnia.

            Wykładowcami będą profesjonaliści w dziedzinie rytmiki, z prof. Barbarą Gruberne – Bernacką (Akademia Teatralna w Warszawie) na czele.

Weekendowe zjazdy w trybie zaocznym są planowane w następujących terminach:

Semestr I : 20 – 21 luty 2016, 19 - 20 marzec, 23 – 24  kwiecień, 28 – 29 maj, 27czerwiec – 02         lipiec  (sesja);

Semestr II : 26 – 28 sierpień 2016, 29 – 30 październik, 26 – 27 listopad, 17 – 18 grudzień, 27 – 29 styczeń 2017 (sesja);

Koszt semestru: 2500 zł.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć: rytmika z kształceniem słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Egzamin wstępny: Rozmowa kwalifikacyjna; Wykonanie na fortepianie dwóch utworów (utwory do wyboru); krótka forma improwizacji na zadany temat.

Egzamin odbędzie się w piątek 19 lutego 2016.

Uwaga: Czynni nauczyciele prowadzący zajęcia z rytmiki lub kształcenia słuchu w szkolnictwie muzycznym będą zwolnieni z egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia ze szkoły muzycznej, w której są zatrudnieni.              

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, z dotychczasowym przebiegiem pracy zawodowej;

Dyplom ukończenia uczelni artystycznej, włącznie z suplementem i zawartą informacją o zdobytych uprawnieniach pedagogicznych.

Ilość miejsc ograniczona. Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2016

Zapisy: e mail:

 • zał 2 kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • Pobierz plik
 • zała cznik 1 podanie o przyje cie na studia podyplomowe
 • Pobierz plik
 • 2015 dot zasad realizacji studio w podyplomowych rytmika z kształceniem słuchu w szkolnictwie muzycznym i stopnia w roku akaemickim 2015 2016
 • Pobierz plik
 • 2015 dot uruchomienia studio w podyplomowych rytmika z kształceniem słuchu w szkolnictwie muzycznym i stopnia
 • Pobierz plik
 • uchwała nr 151 2015 efekty kształ st podypl rytmika
 • Pobierz plik

Zarządzanie kulturą
z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe - "Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym".


219 godzin zajęć zostanie zrealizowanych podczas 13 comiesięcznych spotkań (sobota, niedziela). 
Koszt: 1 950 zł za semestr, możliwość rozłożenia na raty. 

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinien złożyć w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie:
- podanie o przyjęcia na studia (poniżej do pobrania)
- kwestionariusz osobowy (poniżej do pobrania)
- dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
- ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość potwierdzone przez Uczelnię,
- 3 szt. zdjęć (o wymiarach 37x52 mm na jasnym tle, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie),
- list motywacyjny

Dodatkowych informacji udziela: 
Dział Spraw Studenckich
Akademii Sztuki w Szczecinie 
pl. Orła Białego 2 
70-560 Szczecin 
p. Agnieszka Okoń tel.: 664 080 172,

e-mail:
 

 • załącznik 1 : podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Pobierz plik
 • zał 2 : Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • Pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 45/2013
 • Zarządzenie Rektora nr 45/2013 z dnia 5.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Studiów Podyplomowych  "Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym" w roku akademickim 2013/2014

 • Pobierz plik
 • Uchwała nr 114/2014 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie
 • Uchwała nr 114/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Sztuki w Szczecinie

 • Pobierz plik

Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym

Charakterystyka studiów
Podyplomowe studia skierowane są do: 
- menedżerów i pracowników, praktyków działających w sektorze kultury 
- pracowników sektora administracji publicznej wszystkich szczebli zaangażowanych w organizację działań kulturalnych, w tym urzędników samorządowych
- absolwentów uczelni artystycznych oraz kierunków humanistycznych 
- pracowników dydaktycznych szkół artystycznych, nauczycieli 
- wszystkich chętnych chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania kulturą. 

Celem studiów jest przekazanie obecnym i przyszłym menedżerom kultury wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarki rynkowej.
Studia są szansą podniesienia kwalifikacji kadry sektora kultury oraz zwracają uwagę na istotne aspekty rozwoju kulturalnego państwa.

Sylwetka absolwenta 
Absolwent studiów podyplomowych trwających dwa semestry powinien podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć umiejętności w zakresie zarządzania projektami artystycznymi, organizacją imprez kulturalnych oraz przygotowania dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Powinien posiadać wszechstronną wiedzę na temat zarządzania i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji sektora pozarządowego, a także szkolnictwa artystycznego.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym powinien także posiadać wiedzę na temat realizacji polityk kulturalnych samorządów, władz centralnych oraz strategii międzynarodowych.

Wszystkie nabyte w trakcie studiów umiejętności oraz wiedza z obszaru kultury powinny posłużyć absolwentowi do sprawnego funkcjonowania na rynku przemysłów kultury, umożliwiać zdobywanie pracy w zakresie managementu kultury. Nabyta znajomość przepisów prawa z obszaru kultury i edukacji artystycznej powinna stanowić podstawę do podjęcia profesjonalnych działań w pracy zawodowej.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie także umiejętności z zakresu finansowania projektów sektora kultury, a niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami.
Wszystkie podane powyżej umiejętności mają na celu wykształcenie menedżerów kultury przygotowanych do funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej przy jednoczesnym zachowaniu mecenatu państwa wobec kultury. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż absolwenci tych studiów podyplomowych będą mieli możliwość poznania wielu aspektów zarządzania w szkołach artystycznych, gdyż jest to sektor działający bardzo mocno na styku działalności edukacyjnej i kulturalnej; jak pokazuje praktyka ostatnich lat w Szczecinie i regionie - stanowi bardzo szybko rozwijającą się dziedzinę.


Realizacja zajęć następuje poprzez:
- wykłady
- konwersatoria
-zajęcia warsztatowe i wizyty studyjne w instytucjach kultury oraz spotkania z dyrektorami organizacji kulturalnych oraz innymi praktykami zarządzania 
- seminaria ze studium przypadku realizowane z wybranymi podmiotami kultury
-warsztaty praktyczne oparte na samodzielnej pracy.
Uczestnicy otrzymują nieodpłatnie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców. 
Studia zakończone egzaminem dyplomowym w formie pracy pisemnej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym.


Moduły tematyczne obejmują:
1. Podstawowe regulacje z zakresu prawa kultury. Podmiotowe i przedmiotowe aspekty działalności kulturalnej.
2. Uwarunkowania finansowe działalności kulturalnej, wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania kultury - praktyczne przykłady.
3. Strategie kulturalne samorządów terytorialnych.
4. Zarządzanie instytucjami kultury - praktyczne przykłady.
5. Organizacje pozarządowe, czyli III sektor w kulturze.
6. Menedżer kultury - jego role w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
7. Finansowanie kultury ze środków UE.
8. Zarządzanie projektem kulturalnym - pojęcia, zasady i przykłady.
9. Marketing w działalności podmiotów kultury, reklama i promocja wydarzeń kulturalnych.
10. Międzynarodowa współpraca kulturalna.
11. Edukacja artystyczna i uczestnictwo w kulturze.
12. Prawne aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej i prawo pracy.
13. Szkolnictwo artystyczne - wybrane aspekty prawne z zakresu systemu oświaty i funkcjonowania szkół artystycznych.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez kadrę Akademii Sztuki, teoretyków i praktyków kultury, dyrektorów samorządowych instytucji kultury (domów kultury, muzeów, teatrów), kadrę zarządzającą jednostek samorządu terytorialnego oraz innych menedżerów organizacji kulturalnych, w tym stowarzyszeń i fundacji. Zajęcia z zakresu zarządzania szkołami artystycznymi prowadzi doświadczona kadra szkół artystycznych ze Szczecina i Koszalina.
Opcjonalnie wykłady gościnne poprowadzą menedżerowie kultury zaproszeni z kraju i zagranicy po indywidualnych ustaleniach terminów (np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, instytucji kultury z Polski i zagranicy) oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: