Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/bhp

Uwaga studenci!

Poniżej znajduje się plan zaliczenia przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla wszystkich wydziałów obowiązujący w roku akademickim 2015/2016. 

 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie z zakresu BHP jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Podstawę prawną  organizowania szkolenie w zakresie bhp dla studentów pierwszego roku stanowią: z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach oraz Zarządzeniem nr 11/2011 Kanclerza Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 04. 04. 2011 roku sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Organizacja szkolenia BHP w roku akademickim 2015/2016:

1.      Szkolenie BHP realizowane jest w formie kształcenia na odległość.

2.      Student, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę kształcenia na odległość powinien skontaktować się z inspektorem bhp, w celu ustalenia indywidualnego toku szkolenia. Zgłoszenia potrzeb w zakresie indywidualnego toku szkolenia bhp należy kierować do inspektora bhp Wiesławy Stań, najpóźniej do dnia 06 października 2015 r. Kontakt: Wiesława Stań- Inspektor BHP tel.: 664080178 ewentualnie osobiście pok. 207 pl. Orła Białego 2.

3.      Materiał szkoleniowy znajduje się na stronie Akademii w zakładce BHP. Dostęp do materiałów  szkoleniowych student otrzymuje po zalogowaniu się na podstronie Materiały do pobrania.

4.      Zwolnienie z udziału w szkoleniu bhp może uzyskać student, który przedstawi dokument potwierdzający odbycie szkolenia BHP. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia BHP należy okazać inspektorowi bhp, najpóźniej do dnia 15 października 2015 r.

Uwaga – szkolenia bhp odbyte przed 2013 r. nie będą uprawniały do zwolnienia z udziału w obecnym szkoleniu bhp.

Zaliczenie szkolenia BHP

5.      Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem przeprowadzonym w formie pisemnej.

6.      Potwierdzeniem zaliczenia szkolenia BHP jest wpis do indeksu.

7.      Student jest zobowiązany do zaliczenia szkolenia BHP w terminie wyznaczonym dla danego wydziału.

8.      Termin i miejsce zaliczenia dla poszczególnych wydziałów zostaną zamieszczone na stronie Akademii, w zakładce BHP oraz na tablicy ogłoszeń do 20 października 2015 r.

9.      Podstawą zaliczenia szkolenia bhp jest poprawnie wypełniony test zawierający 20 zadań. Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga poprawnego rozwiązania co najmniej 14 zadań.

10.  Jeżeli student nie zaliczy szkolenia w pierwszym podejściu, przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

11.  Informacja o zaliczeniu szkolenia BHP zostanie przesłana każdemu studentowi pocztą elektroniczną.

12.  Wpis zaliczenia szkolenia BHP do indeksu i karty egzaminacyjnej student otrzymuje u inspektora BHP.

Materiały dostępne są po zalogowaniu. Na podstronie Materiały do pobrania można pobrać pliki pdf.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: