Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

ECTS

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/ects

ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu Punktów - jest zbiorem procedur opracowanych przez Komisję Europejską, zapewniający możliwość zaliczania studiów poza uczelnią macierzystą, w kraju i za granicą. Propagowana jest w ten sposób wymiana studentów pomiędzy uczelniami. ECTS, czyli system akumulacji (zbierania) i transferu (przenoszenia) punktów jest elementem programu Socrates-Erasmus. Umożliwia on ocenę nakładu pracy studenta, jaki niezbędny jest do osiągnięcia celów programu studiów. Zebrane punkty odpowiadają efektom kształcenia - student wie, umie, potrafi.

ECTS jest systemem zorientowanym na studenta. Ułatwia mu wybrać optymalną strategię uczenia się. Punkty są miernikiem nakładu pracy, jaki przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć przedmiot. Zatem ilość przyznanych punktów uwzględnia czas poświęcony na godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia praktyczne, seminaria, konsultacje, zajęcia grupowe) oraz pracę samodzielną (pobyt w bibliotekach, przygotowanie i uzupełnienie notatek, samodzielne ćwiczenia, powtórki materiału, przygotowanie się do sprawdzianów, kolokwiów oraz egzaminów, obowiązkowe praktyki). Oznacza to, że przedmioty o tej samej liczbie godzin w planie studiów mogą mieć przyporządkowaną inną liczbę punktów ECTS. Ocena nakładu pracy powinna regularnie podlegać weryfikacji na podstawie wyników monitorowania i informacji zwrotnych od studentów. Punkty ECTS są relatywnym (a nie – bezwzględnym) miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie.

Punkty ECTS za praktyki zawodowe przyznawane są wyłącznie wtedy, gdy do ukończenia programu (studiów) wymagana jest praktyka zawodowa.

Zakumulowane przez studentów punkty zapisywane są w oficjalnym Wykazie zaliczeń. Rozliczenie studentów następuje za rok akademicki. Punkty ECTS są przyporządkowywane przedmiotom. Natomiast ich przyznanie studentom następuje dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej.

Liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy, jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci oceny.

Podstawowe dokumenty ECTS:

- Katalog przedmiotów

- Formularz zgłoszeniowy studenta

- Porozumienie o programie zajęć

- Wykaz zaliczeń

oraz

- Suplement do dyplomu

ułatwiają przenoszenie i zbieranie punktów w systemie ECTS.

 

 

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25—30 godzin pracy.

 

1. Punkty ETCS przyznaje się za:

a. zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów;

b. przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardem kształcenia;

c. przygotowanie do egzaminu dyplomowego zgodnie ze standardem kształcenia.

2. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia (po uzyskaniu pozytywnej oceny osiągniętych efektów kształcenia).

3. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby. Natomiast zgodnie z regulaminem studiów Akademii Sztuki w Szczecinie zaliczenie semestru uwarunkowane jest uzyskaniem 30 punktów.

4. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi nie mniej niż 60.

5. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnej z zasadami określonymi w regulaminie studiów.

6. Student akumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom przewidzianym w planie studiów i programie nauczania oraz przedmiotom fakultatywnym, wybieranym na zasadach określonych w regulaminie studiów, a także przedmiotom zaliczonym poza macierzystą uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w sposób następujący:

a. punkty ECTS uzyskane poza uczelnią macierzystą uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym pomiędzy obiema uczelniami;

b. punkty ECTS uzyskane poza macierzystą uczelnią mogą zostać uznane w miejsce punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia, w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach;

c. decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje z urzędu kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza macierzysta uczelnią, przedłożoną przez studenta.

 

 

 

Przygotowano na podstawie:

- ECTS Przewodnik dla użytkowników, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009;

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przenoszenia osiągnięć studenta z dnia 3 października 2006 r.;

- Uchwała PKA z 2008 roku w sprawie kryteriów oceny systemów weryfikacji efektów kształcenia.

- Regulamin Studiów Akademii Sztuki w Szczecinie 01.10.2008 r.

 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: