Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Erasmus

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/erasmus

ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu Punktów - jest zbiorem procedur opracowanych przez Komisję Europejską, zapewniający możliwość zaliczania studiów poza uczelnią macierzystą, w kraju i za granicą.

Stworzony w Akademii Sztuki system ECTS jest zgodny z obowiązującymi w Europie zasadami umożliwiającymi mobilność studentów. W tym zakresie, dotyczy on sposobu informowania o studiach w innej uczelni, zawierania porozumień między uczelniami oraz stosowania punktów kredytowych określających nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

ECTS pozwala w klarowny i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą i sprecyzować wymagania konieczne do ich zaliczenia. System, dzięki zastosowaniu punktów oraz wspólnej skali ocen, daje możliwość porównania programów nauczania, a także ułatwia formalny transfer osiągnięć studenta w nauce z jednej uczelni do drugiej.

Punkty ECTS określają przede wszystkim nakład pracy studenta zarówno w zakresie zajęć tzw. kontaktowych z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje, egzaminy itp.) jak i wkładu własnego (praca w domu, w bibliotece itp.), niezbędnego do zaliczenia przedmiotów. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia semestru przyporządkowano 30 punktów ECTS i odpowiednio 60 do zaliczenia roku studiów, czyli, przyjmując, że 1 punkt ECTS odpowiada 25 do 30 godzin pracy, 750 do 900 godzin w semestrze i odpowiednio 1500 do 1800 rocznie, a w skali miesiąca jest to 170 do 200 godzin pracy przeciętnego studenta.


System punktów ECTS w Akademii Sztuki w Szczecinie zgodnie zakłada:

  • punkty ECTS przypisane są poszczególnym blokom / modułom, na które został podzielony  proces kształcenia prowadzący do osiągnięcia przyjętych efektów kształcenia
  • student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w programie kształcenia wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia potwierdzone uzyskaniem pozytywnej oceny,
  • uchwalone plany studiów przewidują uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS w semestrze.
  • student otrzymuje zaliczenie semestru, jeżeli uzyska co najmniej 30 punktów ECTS  (§13 Regulaminu studiów Akademii Sztuki w Szczecinie),
  • po osiągnięciu przewidzianych programem efektów kształcenia absolwent studiów pierwszego stopnia osiąga co najmniej 180 punktów ECTS, a studiów drugiego stopnia co najmniej 120 punktów ECTS
  • dane do ogólnopolskiego wykazu studentów (POL - on System informacji o szkolnictwie wyższym)  uczelnia przekazują co roku w dwóch terminach określonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. tj. do dnia 15 listopada oraz do dnia 15 marca.
  • Student ma prawo wyboru kursów o łącznym nakładzie pracy co najmniej 30% łącznej liczby punktów ECTS, spośród wszystkich proponowanych kursów.

Studenci AS uczestniczą w europejskim programie wymiany LLP/Erasmus od jesieni 2012 roku. Mogą odbywać studia w innej, partnerskiej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia, które powinno określać okres pobytu i listę przedmiotów realizowanych w wyznaczonym czasie. Za zrealizowane przedmioty student otrzymuje oceny, zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także odpowiednią liczbę punktów ECTS. Po powrocie do macierzystej uczelni, realizowane przedmioty wraz z uzyskanymi punktami zostaną wpisane do indeksu na podstawie wykazu zaliczeń. Student kontynuuje studia nie tracąc ciągłości nauki. Od roku akademickiego 2014/2015 program wymiany studentów kontynuowany będzie w ramach europejskiego programu Erasmus+.


Podstawowe dokumenty ECTS:

- Katalog przedmiotów (Course Catalog)

- Formularz zgłoszeniowy studenta (Application Form)

- Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)

- Wykaz zaliczeń (Transcript of Records)

oraz

- Suplement do dyplomu (Diploma Supplement)

ułatwiają przenoszenie i zbieranie punktów w systemie ECTS.

dr Michał Kulik

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

e-mail: michal.kulik@akademiasztuki.eu

tel.: +48 664 080 243

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: