Opłaty

Data publikacji: 30.10.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/op%C5%82aty

Opłaty za usługi edukacyjne

  • Zarządzenie Rektora nr 34/2015
  • Zarządzenie Rektora nr 34/2015 z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016.

  • Pobierz plik
  • Zarządzenie Rektora nr 33/2015
  • Zarządzenie Rektora nr 33/2015 z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za usługi edukacyjne w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016 dla studentów cudzoziemców odbywających studia na zasadach pełnej odpłatności.

  • Pobierz plik
  • Uchwała nr 108/2014 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie
  • Uchwała nr 108/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuki w Szczecinie , w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w całości lub części

  • Pobierz plik

Wprowadza się następujące wysokości opłat za sporządzenie i wydanie dokumentów rejestrujących przebieg studiów:
- 4 zł - za wydanie indeksu;
- 17 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
- 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
- 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy;
- 30 zł - za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Za wydanie duplikatu dokumentów wymienionych w pkt. 1 pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.