Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Pomoc materialna

Data publikacji: 31.01.2013
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/studenci/regulamin-pomocy-materialnej
 • Zarządzenie Rektora nr 36/2015
 • Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie studentom świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2015/2016

 • Pobierz plik

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr 45/2015 z dnia 13 listopada w sprawie świadczeń stypendialnych w roku kademickim 2015/2016


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademiii Sztuki w Szczecinie nr 46/2015 (poniżej) ustala się termin wypłaty świadczeń materialnych na 14. dzień każdego miesiąca. Jeżeli 14. dzień wypada w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas wypłata będzie dokonana w dniu poprzedzającym

 • Zarządzenie Rektora nr 45/2015
 • Zarządzenie Rektora nr 45/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2015/2016

 • Pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora 46/2015 w sprawie terminarza wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów AS w r. akad. 2015/2016
 • Pobierz plik

Regulamin przyznawania pomocy materialnej obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 - Zarządzenie 27/2015 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie

 • Zarządzenie Rektora nr 27/2015
 • Zarządzenie Rektora nr 27/2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Sztuki w Szczecinie

 • Pobierz plik
 • Wniosek o stypendium socjalne / stypendium socjalne o zwiększonej wysokosci z tytułu miejsca zamieszkania
 • Pobierz plik
 • Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Pobierz plik
 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • Pobierz plik
 • Oświadczenie o wysokości dochodu studenta/członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • Pobierz plik
 • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Pobierz plik
 • Oświadczenie o pobieraniu/nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
 • Pobierz plik
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
 • Pobierz plik
 • Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: