Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Projekty naukowe i artystyczne, rezydencje

Data publikacji: 27.10.2014
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/dzial_nauki/projekty-rezydencje
  • Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję naboru wniosków na projekty badawcze, między innymi w dyscyplinach: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna; Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia; Filmoznawstwo i media audiowizualne.

Nabory odbywają się w ramach konkursów:

  • ETIUDA 3- skierowanego do osób, które rozpoczynają karierę naukową.  Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2015 r. Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł miesięcznie.
  • FUGA 4 - Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać także osoby, które do 30 czerwca 2015 r. uzyskają stopień doktora. Finansowane są staże w jednostkach krajowych. planowany czas stażu powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Środki przyznawane dla osoby odbywającej staż wynoszą: 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu (ok. 5500 zł miesięcznie netto); 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu (ok. 6000 zł miesięcznie netto); 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu (ok. 6500 zł miesięcznie netto).
  • SYMFONIA 3 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Zgłoszony wniosek musi przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; Nauki Ścisłe i Techniczne; Nauki o Życiu. Zgłaszany projekt musi trwać od 36 do 60 miesięcy. Budżet projektu może wynosić do 2 000 000 zł do 7 000 000 zł.

Wnioski przyjmowane są do NCN do 16 marca. Termin przedłożenia wniosków w Dziale Nauki: 16 lutego.

Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2014/12/etiuda-3-fuga-4-symfonia-3-ruszy-nabor.html#more

Szanowni Państwo,

  • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi nabór wniosków na tzw. granty standardowe. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), ale w przypadku niewielkich dotacji opuszcza się uczetsnictwo jedynie trzech z tych czterech krajów. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, a zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 12 miesięcy. W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się między innymi o finansowanie działań w ramach współpracy kulturalnej, współpracy naukowej i badań naukowych, edukacji, wymiany młodzieży.

Wnioski przyjmowane są do 15 marca 2015 r.

Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane w roku 2015/2016 na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej. Rekrutacja dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych w uczelniach podległych MKiDN. (Niektóre kraje dopuszczają jednak przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku).

Terminy składania podań: w zależności od kraju, najbliższe już 14 listopada.

Więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php

  • W ramach programu "Kultura polska na świecie" Instytut Adama Mickiewicza wspiera indywidualne uczestnictwo w wydarzeniach (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poza granicami kraju. Program skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu poprzez dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia.

Więcej informacji: http://iam.pl/pl/kultura-polska-na-swiecie

***

Portale, na których znajdziecie Państwo aktualne informacje o grantach, rezydencjach artystycznych, open calls, współpracy kulturalnej, programach mobilnościowych:

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: