Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Erasmus - pracownicy

Data publikacji: 07.10.2013
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/dzial_nauki/wspolpraca-zagraniczna/erasmus-pracownicy

Wyjazd pracowników w ramach programu Erasmus+Warunki, które musi spełniać kandydat:

- pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Priorytetowość wyjazdów pracowników uczelni powinna wynikać z uczelnianych zasad kwalifikacji pracowników na wyjazdy w programie Erasmus. Zaleca się, aby wyjazdy te wpisywały się plan podnoszenia kompetencji pracowników uczelni.

 

Przed wyjazdem pracownika powinny być przygotowane następujące dokumenty:

- podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme – wyjazd typu STA) „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

- z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

- podczas jednego wyjazdu typu ST nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.

- pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu ST musi trwać minimum 2 dni robocze. Maksymalny czas trwania wyjazdu typu to 2 miesiace.

- pracownik powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

- pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej.
Po:

- pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu. W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno także zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.

- po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej pracownik powinien sporządzić sprawozdanie z wyjazdu według wzoru ogłoszonego przez NA w systemie on-line.


Uwaga:

Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2015 r. a 30 września 2016 r.

Formularze wnisoków na wyjazd stypendialny znadują się pod linkami:

Wypełnione wnioski proszę składać do uczelnianego koordynatora Programu Earsmus dra Michał Kulika

 

 

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: