Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

misja Akademii Sztuki

RES, NON VERBA – czyny mówią więcej niż słowa


Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach Sztuki. Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo – artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.


" Do podstawowych zadań Akademii należy:

a) Wszechstronne kształcenie studentów w celu ich przygotowania do wykonywania

określonych zawodów artystycznych

b) Wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za

umacnianie zasad demokracji, poszanowanie praw człowieka i wolności twórczej

c) Kształcenie i promowanie kadr artystycznych, naukowych i pedagogicznych

d) Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauki, sztuki

i twórczości artystycznej oraz świadczenie usług badawczych

e) Rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej, także poprzez działalność

wydawniczą, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów

bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w tym także utrwalonych zbiorów

dźwiękowych oraz danych gromadzonych w formie elektronicznej

f) Prowadzenie działalności artystycznej

g) Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów,

w tym także w obszarze kultury fizycznej

h) Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć sztuki i nauki

i) Działalność na rzecz społeczności lokalnych, regionalnych oraz na rzecz szerokiej

wymiany międzynarodowej." (statut AS 14.09.2012)


Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: