Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Regulaminy

Data publikacji: 22.10.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/regulaminy

R E G U L A M I N

Korzystania Ze Zbiorów Mediateki  Akademii Sztuki W Szczecinie


I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Akademii Sztuki w Szczecinie, zwana dalej Mediateką, stanowi multimedialny system biblioteczno-informacyjny ukierunkowany na wspieranie edukacji akademickiej XXI wieku. Pełni zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

Mediateka działa na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ust. 2005 nr 164, poz. 1365, art.88), Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. Ust. 1997, nr 85 poz. 539), Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie zatwierdzonego decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11 lutego 2011 r., Regulaminu Organizacyjnego Akademii Sztuki stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 21/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. oraz Regulaminu Biblioteki wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 12/2011 Rektora z dnia 4 kwietnia 2011 r.

§ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą działalności usługowej, realizowanej w następujących formach:

 1. udostępnianie zbiorów drukowanych i źródeł elektronicznych na miejscu, w tym: zasady udostępniania prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
 2. wypożyczanie na zewnątrz
 3. sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego


§ 3

Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego – PATRON 3.

§ 4

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

§ 5

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z usług Mediateki.

II.

Udostępnianie zbiorów

§ 6

Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych Mediateki w budynku Pałacu pod Globusem oraz w komputerowych punktach dostępowych w budynkach przy ul. Grodzkiej i przy ul. Kolumba mają:

 1. studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych AS, pracownicy AS, osoby posiadające Kartę Międzybiblioteczną i osoby zapisane z zewnątrz – na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej, legitymacji nauczycielskiej,identyfikatora pracownika AS, Karty Międzybibliotecznej i Karty Mediateki

§ 7

Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje:

 1. pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, parasoli, teczek, toreb, w tym również toreb oraz innych opakowań na laptopy, plecaków, neseserów itp.
 2. zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych wydawnictw niebędących własnością Mediateki oraz okazywanie ich przy wychodzeniu
 3. zwrot materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszanie zauważonych braków dyżurnemu bibliotekarzowi
 4. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów w pomieszczeniach Mediateki
 5. przestrzeganie zakazu wnoszenia włączonych telefonów komórkowych zakłócających ciszę w bibliotece
 6. przestrzeganie zakazu kopiowania fragmentów książek i czasopism wydanych przed 1945 rokiem
 7. przestrzeganie zakazu wynoszenia wydawnictw na zewnątrz; każda próba wyniesienia wydawnictwa będącego własnością Mediateki zostanie potraktowana jako kradzież  i wyciągnięte będą odpowiednie konsekwencje; w przypadku studentów - włącznie    z wydaleniem danej osoby ze studiów
 8. zachowanie ciszy.

§ 8

Do zbiorów znajdujących się w szafach w Mediatece czytelnicy nie mają wolnego dostępu.

 1. Po znalezieniu poszukiwanej pozycji książkowej, nutowej, CD, DVD lub VHS w katalogu internetowym i jego rezerwacji czytelnik zobowiązany jest podejść do dyżurującego bibliotekarza, który znajdzie i przekaże zamówioną pozycję.
 2. Zbiory z czasopism udostępnia się w Mediatece do wykorzystania na miejscu:

a) na podstawie złożonego zamówienia w odniesieniu do roczników czasopism

b) w wolnym dostępie w odniesieniu do numerów bieżących

 1. Po skorzystaniu z czasopisma należy:

a)zwrócić je dyżurującemu bibliotekarzowi w odniesieniu do zamówionych roczników czasopism

b) odłożyć je do odpowiedniego segregatora w odniesieniu do bieżących numerów czasopism w wolnym dostępie.


§ 9

Ze źródeł elektronicznych dostępnych w Mediatece można korzystać na stanowiskach komputerowych w Pałacu pod Globusem oraz w budynkach przy ul. Grodzkiej, przy ul. Kolumba oraz w Sztukaterii przy ul. Śląskiej.


§ 10

 1. Prawo do korzystania z prac licencjackich, magisterskich i doktorskich mają:
 1. samodzielni pracownicy naukowi AS oraz innych uczelni i instytucji naukowych
 2. osoby piszące prace habilitacyjne - na podstawie pism dziekanów kolegiów lub wydziałów, przy których rozprawy są opracowywane
 3. osoby piszące prace doktorskie - na podstawie pism promotorów
 4. pomocniczy pracownicy naukowi - na podstawie pism kierowników katedr
 5. osoby piszące prace licencjackie i magisterskie – na podstawie pisma promotora.
 1. Odstępstwa od powyższych zasad mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach, za specjalną zgodą dyrektora Mediateki, w odpowiedzi na wniesiony na piśmie wniosek.
 2. Z prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu można korzystać tylko na miejscu w Mediatece w Pałacu pod Globusem bez prawa kopiowania.

III.

Wypożyczanie na zewnątrz

§ 11

Do korzystania z Wypożyczalni uprawnieni są:

 1. studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych AS
 2. pracownicy naukowi/dydaktyczni i administracyjni AS
 3. osoby posiadające Kartę Międzybiblioteczną
 4. osoby zapisane z zewnątrz posiadające Kartę Mediateki

§ 12

 1. Prawo do jednorazowego wypożyczenia:
 1. 8 pozycji na okres do 2 miesięcy - studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy administracyjni AS
 2. 10 pozycji na okres do 3 miesięcy – pracownicy naukowi/dydaktyczni AS
 3. 5 pozycji na okres do 2 miesięcy - doktoranci
 4. 5 pozycji na okres do 1 miesiąca - słuchacze studiów podyplomowych, osoby posiadające Kartę Międzybiblioteczną oraz osoby z zewnątrz
 1. Po upływie wyznaczonego okresu pozycję należy zwrócić.
 2. W razie potrzeby można dokonać prolongaty wypożyczenia. Prolongaty można dokonać dwukrotnie na okres 1 miesiąca. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówienia elektronicznego na daną pozycję.

§ 13

 1. Zamówienia internetowe dotyczą tylko zbiorów Mediateki umiejscowionych w Pałacu pod Globusem.
 2. Zamówione pozycje, po zrealizowaniu zamówienia, należy odebrać w Mediatece w ciągu 3 dni; po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

§ 14

 1. Pracownicy i studenci Akademii Sztuki w Szczecinie mają prawo do wypożyczania zbiorów czytelnianych w trybie „wypożyczeń nocnych”, tj. od godziny 15.30 dnia wypożyczenia do godziny 8.30 dnia następnego oraz do „wypożyczeń chwilowych”, tj. na czas trwania zajęć, po wypełnieniu i podpisaniu Oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności za wypożyczaną pozycję oraz po zostawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - do czasu wprowadzenia elektronicznych legitymacji pracowniczych. Oświadczenia stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku braku terminowego zwrotu pozycji, naliczona będzie kara: za każdy dzień ¼ wartości rynkowej danego woluminu.
 3. W przypadku zwrotu zniszczonej książki, naliczona będzie kara: w wysokości ½ ceny danego woluminu.
 4. W przypadku zagubienia lub utraty danego woluminu, wypożyczający jest zobowiązany do jego odkupienia w ciągu 1 miesiąca lub do zakupu uzgodnionej z bibliotekarzem pozycji o wartości rynkowej równoważnej z zaginionym lub utraconym woluminem – pod rygorem skreślenia z listy osób korzystających z Mediateki i braku możliwości korzystania z wypożyczeń sprzętu elektronicznego.

§ 15

 1. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością.
 2. Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo wypożyczyć 7 pozycji na okres do 3 miesięcy.
 3. Terminy te mogą być w porozumieniu z Wypożyczalnią przedłużone dwukrotnie.
 4. Osoby niepełnosprawne nie muszą wypożyczać pozycji osobiście - mają prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do odbierania zamówionych pozycji w ich imieniu.
 5. Zainteresowani (osoba niepełnosprawna i osoba upoważniona) powinni zgłosić się do Mediateki z dokumentami tożsamości celem dopełnienia formalności rejestracyjnych.
 6. Do korzystania z uprawnień zawartych w pkt. 1-4 niniejszego paragrafu uprawnione są osoby niepełnosprawne, które przedstawią dokument stwierdzający ich niepełnosprawność (legitymacja bądź inny dokument o niepełnosprawności).


§ 16

 Dokumentami uprawniającymi do wypożyczania są ważna elektroniczna legitymacja studencka, legitymacja nauczycielska AS, identyfikator pracownika AS, Karta Międzybiblioteczna i Karta Mediateki.

§ 17

 1. Założenie konta czytelnika wymaga:
 1. od studentów i pracowników AS:

- okazania ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego podjęcie i kontynuowanie studiów w AS lub pracy w AS

- wypełnienia deklaracji zawierającej dane personalne użytkownika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Mediateki

b) od osób posiadających Kartę Międzybiblioteczną:

- okazania ważnej Karty Międzybibliotecznej

- wypełnienia deklaracji zawierającej dane personalne użytkownika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Mediateki

c) od osób z zewnątrz:

- okazania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej

- złożenia zdjęcia

- wypełnienia deklaracji zawierającej dane personalne użytkownika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Mediateki

- opłaty za wydanie Karty Mediateki

 1. Konto biblioteczne należy zakładać osobiście.
 2. O wszelkich zmianach adresu zamieszkania należy powiadomić Mediatkę.

 1. Dane osobowe gromadzone w Mediatece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i służą do egzekwowania zobowiązań czytelnika wobec Mediateki oraz Sekcji Informatyki i Analiz

§ 18

1. W celu korzystania z Mediateki konieczne jest przejście podstawowego przysposobienia bibliotecznego:

 1. studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia AS są zobowiązani do odbycia grupowych szkoleń w siedzibie Mediateki.
 2. studenci wyższych lat, pracownicy AS oraz osoby z zewnątrz są zobowiązane do odbycia podstawowego przysposobienia bibliotecznego online.

§ 19

 1. Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji książkowych, nutowych, CD, DVD, VHS system komputerowy nalicza opłatę za każdą wypożyczoną pozycję w kwocie 0,50 gr za każdy dzień .
 2. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych pozycji książkowych, nutowych, CD, DVD, VHS oraz uiszczenia opłaty bez wezwania Mediateki.
 3. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Mediateki konto czytelnika jest zablokowane.
 4. Mediateka wysyła powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu pozycji książkowych, nutowych, CD, DVD, VHS oraz o kwocie opłat naliczonych przez system komputerowy za przetrzymywanie ich.
 5. Na koncie czytelnika znajdują się informacje na temat terminu wypożyczenia i terminu zwrotu pozycji książkowych, nutowych, CD, DVD, VHS oraz kwota naliczonych opłat za pozycje niezwrócone w podanym terminie zwrotu.

§ 20

 1. Przed wyjściem z Mediateki należy sprawdzić w komputerze stan swojego konta i ewentualnie zgłosić zastrzeżenia/reklamacje. Zastrzeżenia/reklamacje zgłaszane po wyjściu z Mediateki nie będą przyjmowane.
 2. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia pozycji.

§ 21

 1. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych AS kończący studia oraz pracownicy AS, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, przed odejściem z Akademii zobowiązani są zwrócić kartę biblioteczną i uzyskać podpis na karcie obiegowej stwierdzający uregulowanie zobowiązań w stosunku do Mediateki.

 1. Warunkiem niezbędnym do rozliczenia się w formie karty obiegowej z Mediateką  jest zwrócenie  wypożyczonych ekspozycji
 2. Warunkiem niezbędnym do rozliczenia się w formie karty obiegowej z Mediateką jest złożenie:

 • Przez studentów i studentki Wydziału Sztuk Wizualnych oraz Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów:

 

 1. praktycznej pracy licencjackiej/magisterskiej

 

Składane prace  należy czytelnie podpisać na płycie i na kopercie – pełnym  imieniem i nazwiskiem, określić  kierunek studiów, podać  tytuł pracy

Składane prace należy zapisać w formatach:

 • dla obrazów nieruchomych : JPEG; TIFF 320 dpi, 1:1 CMYK; PDF,
 • dla obrazów ruchomych: MPEG4, MOV

 

 1. teoretycznej pracy licencjackiej/magisterskiej w formie elektronicznej

Składane prace  należy czytelnie podpisać na płycie i na kopercie – pełnym  imieniem i nazwiskiem, określić  kierunek studiów, podać  tytuł pracy

Składane prace należy zapisać w formacie PDF • Przez studentów i studentki Wydziału Instrumentalnego i  Wydziału Edukacji Muzycznej:

 

 1. teoretycznej pracy licencjackiej /magisterskiej w formie elektronicznej

Składane prace  należy czytelnie podpisać na płycie i na kopercie – pełnym  imieniem i nazwiskiem, określić  kierunek studiów, podać  tytuł pracy

 

§ 22

 1. Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki. Przy wypożyczaniu pozycji należy zgłosić zauważone uszkodzenia i podkreślenia, w przeciwnym przypadku odpowiada za nie wypożyczający.
 2. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki użytkownik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego lub nowszego wydania albo przekazania, po uzgodnieniu z Mediateką, wydania zbliżonego tematycznie oraz pokrycia kosztów związanych z jego opracowaniem technicznym: 5 zł.

§ 23

Mediateka nie wypożycza na zewnątrz:

 1. wydawnictw z księgozbiorów podręcznych i czytelnianych
 2. rękopisów i druków wydanych przed 1945 r.
 3. dzieł oznaczonych symbolem: „egz. arch.”
 4. czasopism
 5. wydawnictw w złym stanie technicznym
 6. prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich

IV.

Wypożyczanie międzybiblioteczne

§ 24

Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają:

 1. pracownicy naukowi/dydaktyczni AS oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych AS, jeśli brak jest danego dokumentu w Mediatece oraz w bibliotekach szczecińskich, przy czym:
 1. zamawiający ponosi wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem dokumentu do Mediateki
 2. sprowadzone z innych bibliotek dokumenty udostępniane są wyłącznie na miejscu w Mediatece  w Pałacu pod Globusem
 1. inne biblioteki - po złożeniu pisma z prośbą o otwarcie konta, podpisanego przez Dyrektora Mediateki, upoważniającego do podpisywania rewersów, odbioru wypożyczanych wydawnictw; jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

V.

Sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.


§ 25

 1. Czytelnicy mają prawo do odpłatnego wykonywania - w granicach określonych przepisami prawa autorskiego - kopii artykułów z czasopism, fragmentów książek oraz wydruków z baz komputerowych pełnotekstowych w ilości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (do 22 stron) w odniesieniu do każdej poszczególnej pozycji.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: