Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Regulamin Biblioteki Cyfrowej

Data publikacji: 22.01.2014
Data wydrukowania: 09.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/regulaminy/regulamin-biblioteki-cyfrowej

I.

Postanowienia ogólne

Biblioteka Cyfrowa Mediateki (BCM) Akademii Sztuki w Szczecinie jest archiwum obiektów elektronicznych, czyli bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.). Zgodnie z ustawą wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych:

 1. w ramach dozwolonego użytku
 2. w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,
 3. do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

Wykorzystane niekomercyjnie dane należy opatrywać dokładnym adresem bibliograficznym wykorzystując w tym celu link do całego zasobu BCM (http://dlibra.akademiasztuki.eu/dlibra) lub pojedynczego identyfikatora obiektu (np.: http://dlibra.akademiasztuki.eu/dlibra/docmetadata?id=31&from=pubindex&dirids=8&lp=1).

II.

Udostępnianie publikacji

§ 1

Wykorzystywanie publikacji do niekomercyjnych celów odbywa się według następujących zasad :

 1. na prywatnych stronach WWW:

Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie obiektów z BCM na prywatnych stronach WWW pod warunkiem przesłania na adres adresu strony WWW oraz umieszczenia na stronie WWW informacji o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony w BCM. Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie zachowuje prawo w pojedynczych przypadkach do nie wyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z BCM na innych stronach WWW.

 1. na niekomercyjnych stronach WWW o charakterze dydaktycznym naukowym i badawczym:

Wykorzystywanie publikacji do niekomercyjnych stron WWW o charakterze dydaktycznym, naukowym i badawczym jest dozwolone. Właściciel strony zobowiązany jest do umieszczenia na niej informacji o źródle pochodzenia obiektu w postaci adresu URL stanowiącego identyfikator publikacji. Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie zachowuje prawo w pojedynczych przypadkach do nie wyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z BCM na innych stronach WWW.

§ 2

Wykorzystanie publikacji w celach komercyjnych odbywa się według następujących zasad :

 1. Nie można wykorzystywać publikacji dostępnych na stronach BCM w komercyjnych przedsięwzięciach. Służą one przede wszystkim do celów naukowych i mogą być wykorzystywane tylko w ramach dozwolonego użytku. Nie można zmieniać, powielać, publikować i odsprzedawać obrazów, , plików muzycznych, filmów oraz innych informacji zawartych na stronach BCM bez pisemnej zgody Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie.

Każda forma komercyjnego wykorzystania (wydawnictwa, reklama, elektroniczne lub drukowane media, strony WWW firm itp.) obiektów wymaga pisemnej zgody Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie i jest odpłatna. Kwota odpłatności będzie każdorazowo dookreślana dla poszczególnego obiektu.

Pismo z prośbą o umożliwienie komercyjnego wykorzystania należy kierować na adres: . Informacja o źródle pochodzenia publikacji musi mieć formę: „Właścicielem oryginału jest Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie: sygnatura, nr strony/karty.”

§ 3

Udostępnianie materiałów archiwizowanych w BCM

Publikacje (książki, czasopisma, dokumenty audio/video i inne materiały) archiwizowane w BCM należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego. Zostały udostępnione zgodnie z prawem, co oznacza, że:

 1. Każdy użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do materiałów przechowywanych w BCM, jeśli nie mają one zabezpieczeń wynikających z decyzji właściciela praw majątkowych.
 2. Kopia dokumentu może być zgodnie z prawem:
  • wykonywana na własny użytek;
  • wykonywana dla celów edukacyjnych i badawczych z powołaniem się na źródło.
 3. Kopię należy opatrywać dokładnym adresem bibliograficznym wykorzystując w tym celu link do zacytowanego obiektu (np.: http://dlibra.akademiasztuki.eu/dlibra/docmetadata?id=31&from=pubindex&dirids=8&lp=1) lub identyfikator zasobu BCM (http://dlibra.akademiasztuki.eu/dlibra).
 4. Jeśli autor czy wydawca zgodził się na inny zakres wykorzystania dokumentu, to informacje o tym znajdują się w opisie bibliograficznym w polu PRAWA.

§ 4

Prawu autorskiemu nie podlegają materiały z domeny publicznej.

Domena publiczna obejmuje materiały nie objęte restrykcjami polskiego prawa autorskiego lub co do których prawa te wygasły. Materiały, które trafiają do domeny publicznej są własnością wspólną dostępną dla każdego do wykorzystania w swobodny sposób i w dowolnym celu z poszanowaniem praw autorskich osobistych.

Do domeny publicznej należą zawsze materiały, których polskie prawo autorskie nie chroni: akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. zmian.) prawa majątkowe wygasają, jeśli:

 1. twórcy, współtwórcy nie żyją od 70 lat,
 2. upłynęło 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu anonimowego,
 3. w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki.

Wyjaśnienie to nie wyczerpuje wszystkich przypadków, które prawo autorskie opisuje. Trzeba je analizować zawsze osobno w odniesieniu do każdego utworu.

III.

Polityka gromadzenia materiałów w BCM

§ 5

BCM jest wielodziedzinowym archiwum materiałów naukowych, popularnonaukowych i artystycznych, które:

 1. Wspiera proces dydaktyczny na minimum jednym z wydziałów Akademii Sztuki w Szczecinie.
 2. Specjalizuje się w gromadzeniu materiałów multimedialnych – audio/video.
 3. Gromadzi wszelkiego typu dokumenty zdigitalizowane lub „urodzone cyfrowo”, takie jak: czasopisma, książki, druki ulotne, mapy, audio/video potrzebne dla edukacji.
 4. Digitalizuje zasób mający swój odpowiednik tradycyjny, na starych nośnikach – w odniesieniu do plików audio/video – oraz które mogą łatwo ulec zniszczeniu – w odniesieniu do dawnych druków.

IV.

Polityka zabezpieczania kolekcji

§ 6

 1. BCM będzie starała się zapewnić obiektom cyfrowym długoterminowe bezpieczne warunki przechowywania:
  • obiekty będą przenoszone na inne formaty, jeśli zajdzie taka konieczność;
  • jeśli to będzie niezbędne, zmiany oprogramowania będą tak dokonywane, żeby nie stracić zgromadzonych zasobów;
 2. W BCM nie gwarantuje się gromadzenia wszystkich formatów.
 3. Koordynator współpracuje z partnerami zewnętrznymi w celu:
 4. konwersji i migracji obiektów i formatów;
 5. trwałego przechowywania obiektów;
 6. zachowywania kopii bezpieczeństwa zasobów na serwerach zdalnych zgodnie ze standardami.
 7. trwaniem innych umów;
 8. plagiatem;
 9. fałszowaniem badań,
 10. udokumentowanym prawem do dzieł osieroconych;
 11. udowodnionym łamaniem przepisów;
 12. bezpieczeństwem narodowym.
 13. Zgodnie z zasadami dobrych praktyk BCM zabezpiecza wszystkie obiekty, ale w wyjątkowych przypadkach mogą one być usunięte z zasobu na prośbę właściciela praw majątkowych. Do zaakceptowania są argumenty związane z:
 14. Usunięte dzieła nie będą niszczone, tylko przesunięte do archiwum zamkniętego.
 15. Identyfikator zasobu zostaje zachowany na zawsze.
 16. URL będzie prowadził do opisu bibliograficznego dzieła informując o jego ukryciu.
 17. Jeśli to będzie konieczne, BCM będzie przechowywała kolejne wersje tego samego dzieła.
 18. W przypadku, gdyby BCM z jakiś powodów musiała być zamknięta, dane zostaną przeniesione do innego adekwatnego archiwum.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: