Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Regulamin Biblioteki

Data publikacji: 10.10.2011
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/mediateka/regulaminy/regulamin-mediateki

Spis treści

Podstawa prawna.................................................................................................................  2

Cele działania........................................................................................................................ 2

Rada MEDIATEKI.................................................................................................................. 3

Dyrektor MEDIATEKI............................................................................................................. 5

Pracownicy MEDIATEKI........................................................................................................ 5

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

§1

1.     Biblioteka Akademii Sztuki w Szczecinie, dalej zwana MEDIATEKĄ, działa na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. Ust. 2005 nr 164, poz. 1365, art.88), ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. Ust. 1997, nr 85 poz. 539), Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie zatwierdzonego decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11 lutego 2011 r., Regulaminu Organizacyjnego Akademii Sztuki stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 21/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. oraz niniejszego regulaminu.

2.     MEDIATEKA to multimedialny system biblioteczno-informacyjny ukierunkowany na wspieranie edukacji akademickiej XXI wieku, oparty o tradycyjny księgozbiór wraz z drukami muzycznymi i o multimedia: filmy DVD, płyty muzyczne, książki w wersji elektronicznej, pliki muzyczne. Zapewnia on również dostęp do światowych zbiorów z obszaru sztuki, pozwalając użytkownikom MEDIATEKI zapoznać się ze światowym dziedzictwem kulturowy i ze współczesnym rynkiem artystycznym.

 

Cele działania

 

 

§2

1.     Podstawowym celem multimedialnego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii jest zaspokajanie potrzeb użytkowników oraz zapewnianie im dostępu do zbiorów własnych i do zbiorów zewnętrznych instytucji sztuki i kultury współpracujących z MEDIATEKĄ.

2.     Do zadań MEDIATEKI należy w szczególności:

a.     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnienie zbiorów z obszaru sztuki i kultury – w formie analogowej i cyfrowej

b.     bezpośrednia działalność informacyjna dla użytkowników i użytkowniczek

c.     prowadzenie działalności dydaktycznej w formie:

- przysposobienia do korzystania z zasobów MEDIATEKI

- bezpośredniego poradnictwa i opieki nad studentami korzystającymi ze zbiorów MEDIATEKI

- szkolenia i poradnictwa merytorycznego dla nauczycieli akademickich oraz studentów  AS

- we współpracy z Akademickim Centrum Promocji i Rozwoju organizacji spotkań kulturalno-naukowych poświęconych tematyce sztuki i kultury

- organizacji wystaw w formie analogowej i cyfrowej prac studentów Akademii zaakceptowanych do promocji przez Radę Wydziału

d.     współpraca z bibliotekami, muzeami oraz innymi instytucjami kulturalnymi w kraju i  zagranicą  

 

 

§3

1.     W skład systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii wchodzą: MEDIATEKA oraz biblioteki wydziałów, katedr i zakładów, które mogą działać także jako filie MEDIATEKI, archiwum oraz ośrodek informacji i dokumentacji naukowej.

2.     W skład MEDIATEKI mogą wchodzić oddziały i sekcje, które tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor MEDIATEKI, po uzyskaniu akceptacji Rektora.

3.     Archiwum tworzy i przekształca Dyrektor MEDIATEKI za zgodą Rady MEDIATEKI.

 

Rada MEDIATEKI

 

 

§4

1.     Rada MEDIATEKI jest organem opiniodawczym Rektora Akademii wspomagającym Dyrektora MEDIATEKI w wykonywaniu jego zadań w odniesieniu do systemu biblioteczno-informacyjnego MEDIATEKI.

2.     W skład Rady MEDIATEKI wchodzi:

·       Prorektor ds. artystycznych i nauki

·       Po dwóch przedstawicieli każdego Wydziału (dziekan i prodziekan)

·       Kanclerz

·       Dyrektor Akademickiego Centrum Promocji i Rozwoju

·       Przedstawiciel Studenckiej Rady Artystycznej

 

 

§5

Do zadań Rady MEDIATEKI należy przede wszystkim, ale nie wyłącznie:

1.     określanie zasad gromadzenia i opracowywania zbiorów w ramach systemu MEDIATEKI AS

2.     uchwalanie regulaminu korzystania ze zbiorów MEDIATEKI

3.     określanie kierunków rozwoju kadry bibliotekarskiej, dokonywanie ocen pracowników, opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora kandydatur na stanowiska kierownicze, opiniowanie wniosków Dyrektora o zatrudnienie pracowników na stanowiskach bibliotekarzy

4.     zatwierdzanie sprawozdania Dyrektora MEDIATEKI

5.     zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych MEDIATEKI oraz sprawozdania z wykonania tych planów

6.     przygotowanie zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2010 Rektora Akademii z dnia 28 grudnia 2010 r. planów inwestycyjnych dla ogniw systemu biblioteczno-informacyjnego MEDIATEKI oraz ocena ich realizacji

7.     wyrażanie opinii we wszystkich innych sprawach systemu biblioteczno-informacyjnego MEDIATEKI

8.     zwoływanie w razie potrzeby, z własnej inicjatywy, ogólnego zebrania pracowników.

 

§6

Stanowiące uchwały Rady MEDIATEKI, podjęte w granicach jej kompetencji, wiążą Dyrektora MEDIATEKI oraz pozostałych pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego.

 

§7

Kadencja Rady MEDIATEKI, zgodnie ze statutem Akademii, trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

 

§8

1.     Rada MEDIATEKI zbiera się co najmniej raz na kwartał.

2.     Udział w zebraniach Rady jest dla jej członków obowiązkowy, a nieobecność powinna być każdorazowo usprawiedliwiona.

3.     Zebrania Rady są protokołowane, a protokół przyjmowany podczas następnego zebrania.

4.     Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. Uchwały w sprawach personalnych przeprowadza się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków, do których stosuje się postanowienia § 28 Statutu Akademii.

 

§9

1.     Rada MEDIATEKI powołuje komisje stałe i doraźne do pracy nad problemami istotnymi dla MEDIATEKI. W skład komisji, poza członkami i członkiniami Rady, mogą wchodzić inni pracownicy  Akademii. Rada wybiera przewodniczącego/przewodniczącą komisji, zatwierdza ich skład oraz kontroluje i ocenia przebieg ich pracy. Komisje mają charakter doradczy, wyniki oraz metody swej pracy przedstawiają Radzie.

 

 

§10

Członkowie Rady mają obowiązek przyjmowania do rozpatrzenia przez Radę lub jej Komisje wniosków, inicjatyw, opinii i zażaleń zgłaszanych przez dyrektora MEDIATEKI.

 

 

Dyrektor MEDIATEKI

 

§11

1.     MEDIATEKĄ kieruje Dyrektor, zatrudniany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu AS.

2.     Dyrektor  MEDIATEKI:

a.     zgodnie z art.23 Statutu Akademii, ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.

b.     koordynuje prace systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii zgodnie z §19 Statutu AS

c.     przygotowuje i przedstawia Radzie sprawozdania z działalności MEDIATEKI

d.     kieruje MEDIATEKĄ AS przy współudziale Rady MEDIATEKI:

·       inicjuje nowe kierunki działania zgodnie ze współczesnymi tendencjami bibliotekarstwa i informacji naukowej

·       opracowuje plany działalności i rozwoju oraz projekty planów rzeczowo-finansowych MEDIATEKI zgodnie z ustalonymi kierunkami i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie MEDIATEKI

·       organizuje, koordynuje i nadzoruje realizacje planów działalności MEDIATEKI

·       jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników MEDIATEKI

e.     reprezentuje MEDIATEKĘ na zewnątrz

f.      przewodniczy obradom Rady MEDIATEKI

 

Pracownicy MEDIATEKI

 

§12

W systemie biblioteczno-informacyjnym MEDIATEKI mogą być zatrudniani pracownicy różnych grup i specjalności odpowiedzialni za gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, udostępnianie posiadanych zbiorów oraz za wdrażanie komputerowych systemów bibliotecznych i elektronicznych środków przekazu.

 

§13

Pracownicy MEDIATEKI zobowiązani są do przestrzegania etyki zawodowej, wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Akademii oraz do stałej troski o bezpieczeństwo i stan zachowania powierzonego im mienia.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: