Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

O uczelni

Data publikacji: 22.10.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/o-uczelni

Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach sztuki. Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo–artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.

W skład  Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą cztery wydziały: 

 •  Wydział Edukacji Muzycznej 
 •  Wydział Instrumentalny
 •  Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
 •  Wydział Sztuk Wizualnych

na których prowadzone są studia I i II stopnia na następujących kierunkach: 

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • instrumentalistyka,
 • grafika,
 • architektura wnętrz,
 • malarstwo,

oraz studia I stopnia na kierunku:

 • wokalistyka.

Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci się ponad 500 studentów.

Akademia Sztuki w Szczecinie istnieje od 1 września 2010 roku na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 roku o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (Dz. U. Nr 94, poz. 601).

Pierwsza, historyczna Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Sztuki w Szczecinie odbyła się 2 października 2010 roku. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk; w swoim przemówieniu podkreślał, że Szczecin zasłużył na Akademię Sztuki. Inauguracji towarzyszył wernisaż wystawy absolwentów WSSU, recital fortepianowy Sławomira Wilka oraz koncert kwintetu Billy’ego Harpera i Chóru Akademii Sztuki.

O uczelnię o profilu artystycznym w Szczecinie zabiegano od wielu lat – jednak dopiero ostatnie dwa lata były dynamicznym, konsekwentnym i ciągłym dążeniem do utworzenia uczelni. W wyniku tych wielomiesięcznych konsultacji powstała wizja przyszłej szkoły z unikatowym w skali kraju połączeniem muzyki i sztuk wizualnych. Poparcie dla powstania uczelni w Szczecinie głośno wyrażali przedstawiciele wszystkich partii politycznych, środowisk artystycznych oraz mieszkańcy miasta i regionu – w trakcie działań zmierzających do jak najszybszego uchwalenia AS przez Sejm w ciągu trzech dni pod petycją za powstaniem Akademii podpisało się ponad 25 tysięcy szczecinian. 
Finalnie powstanie Akademii zostało zagwarantowane uchwałą Sejmu przy niemal stuprocentowym poparciu wszystkich posłów.

Siedziba nowej szkoły to przede wszystkim historyczny gmach Pałacu pod Globusem w Szczecinie, przekazany przez marszałka województwa na potrzeby Akademii. Do dyspozycji Akademii pozostaje też gmach przy ulicy Grodzkiej (dawna Filia Akademii Muzycznej w Poznaniu) i  ulicy Kolumba (dawna Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej).

Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą, zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej. W planach na najbliższe lata jest otwarcie kierunków związanych z teatrem (wiedza o teatrze, reżyseria światła, scenografia), znajdujących się na styku dziedzin i dotykających kwestii managementu kultury i muzyki rozrywkowej. Wśród zapraszanych do współpracy gościnnych wykładów profesorów znajdują się wybitni artyści i dydaktycy z największych ośrodków akademickich Europy.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: