Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Historia

Data publikacji: 04.08.2011
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/o-uczelni/historia

Akademia Sztuki w Szczecinie istnieje od 1 września 2010 roku na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 roku o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (Dz. U. Nr 94, poz. 601).

O uczelnię o profilu artystycznym w Szczecinie zabiegano od wielu lat – jednak dopiero lata 2008-2010 były dynamicznym, konsekwentnym i ciągłym dążeniem do utworzenia uczelni. W wyniku tych wielomiesięcznych konsultacji powstała wizja przyszłej szkoły z unikatowym w skali kraju połączeniem muzyki i sztuk wizualnych. Poparcie dla powstania uczelni w Szczecinie głośno wyrażali przedstawiciele wszystkich partii politycznych, środowisk artystycznych oraz mieszkańcy miasta i regionu. W trakcie działań zmierzających do jak najszybszego uchwalenia AS przez Sejm, w ciągu trzech dni pod petycją za powstaniem Akademii podpisało się ponad 25 tysięcy szczecinian. 
Finalnie powstanie Akademii zostało zagwarantowane uchwałą Sejmu przy niemal stuprocentowym poparciu wszystkich posłów.

Pierwsza, historyczna Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Sztuki w Szczecinie odbyła się 2 października 2010 roku. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk - w swoim przemówieniu podkreślał, że Szczecin zasłużył na Akademię Sztuki. Inauguracji towarzyszył wernisaż wystawy absolwentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, recital fortepianowy Sławomira Wilka oraz koncert kwintetu Billy’ego Harpera i Chóru Akademii Sztuki.

Kolejne miesiące pierwszego roku akademickiego to długotrwały, wymagający ogromnego wysiłku, czasu, zaangażowania i prawdziwej pasji proces  organizacji uczelni od podstaw. Poniżej kalendarium najważniejszych w tworzeniu struktur Akademii wydarzeń:   

 

•       29 kwietnia 2010

         ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

•       15 czerwca 2010

         mianowanie pierwszego rektora Akademii – prof. Ryszarda Handke

•       1 września 2010

         uzyskanie osobowości prawnej

         nadanie pierwszego Statutu Akademii przez MKiDN

•       wrzesień 2010

         przejęcie pracowników i studentów KEA US

         przejęcie pracowników i studentów filii AM w Poznaniu

•       październik 2010

         uzyskanie uprawnień do prowadzenia edukacji na Wydziale Sztuk Wizualnych i Instrumentalnym

         organizacja pracy wydziałów, przejmowanie studentów, zatrudnianie pracowników dydaktycznych

•       listopad 2010

         wybory władz uczelni

•       14 lutego 2011

         ukonstytuowanie Samorządu Studenckiego

 

W pierwszych dwóch latach istnienia Akademia Sztuki w Szczecinie kształciła ponad 400 studentów, zorganizowała ponad 160 imprez otwartych o różnej skali i profilu (wernisaże, koncerty, wykłady, konferencje, warsztaty, publikacje), rozpoczynając jednocześnie niezbędne remonty siedzib. Wciąż znajdujemy się w dynamicznym, inspirującym i niezwykle frapującym procesie tworzenia naszej unikatowej osobowości artystycznej.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: