Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Władze

Data publikacji: 18.07.2014
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/w%C5%82adze

Organami kolegialnymi uczelni są Senat i Rady Wydziałów. Organami jednoosobowymi uczelni jest Rektor oraz Dziekani Wydziałów.

Senat
Najwyższym organem kolegialnym Akademii jest Senat.
W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor, jako Przewodniczący 
 • Prorektorzy
 • Dziekani Wydziałów
 • Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, 
 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, 
 • przedstawicieli studentów i doktorantów
 • przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

W posiedzeniach Senatu Uczelni uczestniczą, z głosem doradczym, Kanclerz, Kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku.

   

Rektor

Najwyższym organem jednoosobowym Akademii jest Rektor wybierany przez Kolegium Elektorów Akademii.

Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.

Rektor jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni.

Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw wprost zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Akademii lub Kanclerza.

Rady Wydziałów
W skład Rady Wydziału wchodzą:

 • Dziekan, jako Przewodniczący
 • Prodziekan
 • wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnieni na Wydziale, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, którzy posiadają bierne prawo wyborcze
 • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
 • przedstawiciele studentów i doktorantów 
 • 1 przedstawiciel zatrudnionych na Wydziale pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Składy Rad Wydziałów są opublikowane na podstronach Wydziałów.

Dziekani
Dziekan kieruje Wydziałem i reprezentuje go wobec innych organów Akademii.

Dziekan jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.

Dziekan wybierany jest spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy.

Prodziekan zastępuje Dziekana podczas jego nieobecności i wykonuje inne zadania powierzone mu przez Dziekana.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: